FAQs Complain Problems

आशयको सूचना

समयमै दर्ता गरौ ।

आशयको सूचना

चालू आ.व.को ठेक्का नं. /YRK-OB-३ (२०७६/७७) को "वडा नं. १ को वडाको प्रशासकीय भवन निर्माण" सम्बन्धीको सूचनामा श्री तमोर भ्याली कन्स्ट्रकसन साँवा-७ ताप्लेजुङको बोलपत्र प्रभावग्राही भएकोले दरभाउ स्वीक्रत तथा सम्झौता गर्ने आशयको सूचाना प्रकाशन गरईएको ।

आर्थिक वर्ष: