FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:26 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:25 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:24 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:23 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन)नियमावली, २०७४ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:23 PDF icon गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन)नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली,२०७४ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:19 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली,२०७४.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधि, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:17 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधि, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:16 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७७ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:16 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७७.pdf
कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धी बनेको कानून, २०७४ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:15 PDF icon कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धी बनेको कानून, २०७४.pdf

Pages